Terms and Conditions

Artikel Aanbieding en acceptatie

 1.  Alle offertes en prijsopgaven die door of vanwege KGI advies zijn gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na drie maanden.
 2.  Indien KGI advies op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat KGI advies de opdracht zal kunnen uitvoeren, deelt KGI advies Opdrachtgever schriftelijk mee dat er eerst een vooronderzoek dient plaats te vinden voordat KGI advies de feitelijke opdracht kan starten.
 3.  Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat KGI advies een opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel nadat KGI advies geheel of gedeeltelijk een opdracht in uitvoering heeft genomen, met dien verstande dat een vooronderzoek of vooropname deel uitmaakt van de opdracht.
 4. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
 5. KGI advies is bevoegd om werkzaamheden - onder leiding van KGI advies - door derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen van deze werkzaamheden de leiding eveneens aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van KGI advies voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.

 

Artikel Prijzen

 1.  De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW; extra kosten worden altijd apart schriftelijk opgegeven.
 2.  KGI advies heeft het recht de prijzen eens per jaar, per 1 januari, aan te passen ingevolge het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.
 3.  De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding van de offerte. Tenzij dit schriftelijk in een afzonderlijke overeenkomst is overeengekomen heeft KGI advies het recht wijzigingen in assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in de prijs door te berekenen.
 4. Omdat de in de rapportage genoemde prijzen zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden en gangbare databanken, zijn deze prijzen indicatief en kan Opdrachtgever er geen rechten aan ontlenen.
 5. Kosten van na het tot stand komen van de overeenkomst door Opdrachtgever gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel Betaling

 1.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen alle betalingen, zonder enige korting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum op een door ons aan te wijzen bankrekening te geschieden.
 2. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen is Opdrachtgever - zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is - de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling.
 3.  Indien KGI advies tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 150,00.

 

Artikel 5 Verplichtingen van Opdrachtgever

 1.  Opdrachtgever dient KGI advies van alle relevante informatie te voorzien die nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 2.  Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het gebouw tijdens de werkzaamheden voor KGI advies toegankelijk is, en dat er een ongehinderde uitvoering van de werkzaamheden mogelijk is. Indien Opdrachtgever hierbij in gebreke blijft, is Opdrachtgever aan KGI advies het annuleringstarief verschuldigd.
 3.  Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de opdracht tot uiterlijk 24 uur vóór de afspraak tot inspectie te annuleren. Bij annulering na deze termijn is Opdrachtgever de volledige prijs aan KGI advies verschuldigd.

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

 1.  Tot aan het tijdstip waarop Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van de afgegeven rapportages bij KGI advies .
 2.  Het is Opdrachtgever verboden de door KGI advies aan Opdrachtgever geleverde rapportages in welke vorm dan ook aan derden ter inzage te geven of af te staan, tenzij Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijnen is nagekomen.
 3.  Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen doch desondanks de door KGI advies geleverde rapportages aan derden heeft afgestaan, dan is Opdrachtgever – zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is - een direct opeisbare boete ad € 5000,00 aan KGI advies verschuldigd, onverminderd de betalingsverplichting van het gehele factuurbedrag door Opdrachtgever.

 

Artikel 7 Intellectueel eigendomsrecht

 1.  Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door KGI advies vervaardigde rapportages berusten bij KGI advies .
 2.  KGI advies heeft het recht de door KGI advies vervaardigde rapportages aan derden te verstrekken.

 

Artikel 8 Opzegging/Beëindiging overeenkomst

 1.  Ingeval één van de partijen tekort komt in de nakoming van één van haar verbintenissen, is de andere partij die reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, bevoegd de nog niet uitgevoerde verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gehele of gedeeltelijke ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Alle vorderingen al dan niet gefactureerd zullen tengevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid van partijen schadevergoeding te vorderen.
 2. In afwijking van het bepaalde in het voorafgaande lid heeft KGI advies het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen c.q. beëindigen, indien Opdrachtgever een verzoek tot surseance van betaling indient, in staat van faillissement wordt verklaard, al dan niet op eigen verzoek, alsmede in geval van beëindiging of liquidatie van de werkzaamheden van Opdrachtgever. KGI advies zal wegens een dergelijke opzegging c.q. beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 

Artikel 9 Overmacht

 1.  Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 2.  Als een niet aan KGI advies toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken: Iedere gebeurtenis of omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht te voorzien - waardoor de oplevering bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de oplevering door KGI advies , dat de nakoming door KGI advies zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht onder dezelfde voorwaarden niet van KGI advies gevergd kan worden.

 

Artikel 10 Klachten

 1.  Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is opgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien Opdrachtgever KGI advies niet binnen een week na de datum van oplevering hiervan in kennis heeft gesteld.
 2.  Klachten worden uitsluitend in behandeling genomen indien Opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 3.  Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van kleine gebreken die een waarde vertegenwoordigen van minder dan € 500,00, daar deze in relatie tot de waarde van het geïnspecteerde object voor risico van Opdrachtgever komen.
 4. Klachten die KGI advies bereiken na de in de desbetreffende rapportage genoemde geldigheidstermijn worden uitgesloten van herinspectie en/of schadevergoeding.
 5.  Klachten inzake facturen van KGI advies dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na factuurdatum, middels aangetekend schrijven door KGI advies te zijn ontvangen.
 6.  Het indienen van klachten ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens KGI advies.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1.  KGI advies is slechts aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door KGI advies , en Opdrachtgever bovendien kan aantonen dat er sprake is van grove schuld aan de zijde van KGI advies .
 2.  KGI advies kan slechts aansprakelijk zijn voor schade, die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie tot een maximum van € 4.500,00. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.
 3. Opdrachtgever is gehouden schade die een recht op schadevergoeding kan doen ontstaan binnen 4 weken na oplevering schriftelijk aan KGI advies te melden.
 4.  Indien KGI advies aansprakelijk is voor de schade heeft KGI advies het recht om de schade op eigen kosten te (doen) beperken, ongedaan te (doen) maken dan wel te (doen) herstellen.
 5.  Omdat het advies van KGI advies in de rapportages op een visuele beoordeling is gebaseerd, worden in de rapportages alleen zichtbare gebreken vermeld. KGI advies is derhalve niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet vermelden van gebreken die niet zichtbaar zijn.
 6. KGI advies is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het feit dat KGI advies gebreken niet in de rapportages heeft vermeld doordat Opdrachtgever of derden informatie van de geïnspecteerde objecten hebben verzwegen of onjuist verstrekt.
 7. KGI advies is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door derden aan KGI advies verstrekte informatie die KGI advies vervolgens in haar rapportages heeft opgenomen. KGI advies zal in de rapportages ook expliciet aangeven welke informatie door derden is verstrekt.
 8.  KGI advies is niet aansprakelijk voor zaken die KGI advies niet geïnspecteerd heeft, en waarvan KGI advies in de rapportages heeft vermeld dat deze niet zijn geïnspecteerd onder schriftelijke vermelding van de reden waarom dit achterwege is gebleven.
 9. Opdrachtgever is gehouden om KGI advies de gelegenheid te bieden om een toerekenbare tekortkoming te herstellen. Indien Opdrachtgever tot herstel is overgegaan zonder dat Opdrachtgever KGI advies hierover vooraf schriftelijk heeft geïnformeerd of KGI advies de gelegenheid heeft geboden om het gebrek nader te inspecteren, dan verbeurt Opdrachtgever hiermee het recht op herinspectie en/of enige schadevergoeding.
 10. Opdrachtgever vrijwaart KGI advies voor alle schade die KGI advies mochten lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien en voor zover KGI advies daarvoor jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk is alsmede indien deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige toepassing en/of het niet handelen conform instructies van de in de rapportage genoemde adviezen.
 11.  Bij vaststelling van de hoogte van een eventueel te vergoeden schade wordt de ouderdom en de bouwkundige staat van het object of onderdeel waarop de schade is ontstaan meegewogen.

 

Artikel 12 Vervaltermijn

 1.  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 en 11 is Opdrachtgever gehouden om toerekenbare tekortkomingen van KGI advies onverwijld schriftelijk aan KGI advies mee te delen. Opdrachtgever is verplicht om de aanspraken binnen één jaar na deze ingebrekestelling (dan wel binnen één jaar nadat de ingebrekestelling had behoren te worden gedaan) in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan het vorderingsrecht komt te vervallen.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 1.  Op alle door KGI advies te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2.  Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen - behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de rechtbank rechtdoende in kort geding, uit te lokken - aan de uitspraak van de gewone rechter te Amsterdam worden onderworpen.

 

Artikel 14 Werkingssfeer

 1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met KGI advies en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2.  Voor zover in een overeenkomst niet anders is overeengekomen, zullen uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

In order to serve you better and more personally, we use cookies and similar techniques. These may be used for personalized advertising. If you continue on our website, we assume you are okay with that. Want to know more? Then read our privacy policy.